ผลการรายงานตัวแพทย์ฝึกหัด ปีการศึกษา 2560

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาทางการแพทย์ เรื่องขอให้แพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2560 รายงานตัว ขณะนี้มีผู้ยืนยันรายงานตัวทั้งสิ้น ดังนี้ ลำดับที่ ชื่อ – สกุล 30 นาง เปมิกา พิชญะธนกร 29 นาย วรพงษ์ วงษ์ปัญญา 28 นาย กมลภู นาคะดำรงชัย [...]

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง แพทยสภา http://www.tmc.or.th/ สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ http://203.157.39.26/bmta/ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย www.rcst.or.th/ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย www.rcpt.org/ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย dir.sanook.com ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย www.thaifammed.org/doc/…/WS15-17Nov53.html สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย http://www.sothep.com/aggregator/sources/1 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.thaipediatrics.org/index.php [...]

ช่องทางการติดต่อกับโรงพยาบาล

ช่องทางการติดต่อกับโรงพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เบอร์โทรติดต่อ 0 2353 9801   กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ชั้น 8 อาคาร 33 ปี เบอร์โทรติดต่อ 0 2353 9734 [...]

กรมการแพทย์อนุมัติโควตาส่งแพทย์เข้าอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2560

ดาวน์โหลด>>> 4 กรมการแพทย์อนุมัติโควตาส่งแพทย์เข้าอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2560 [...]