แพท

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แพทยสภา
http://www.tmc.or.th/

สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์
http://203.157.39.26/bmta/

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
www.rcst.or.th/

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
www.rcpt.org/

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
dir.sanook.com

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
www.thaifammed.org/doc/…/WS15-17Nov53.html

สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
http://www.sothep.com/aggregator/sources/1

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
http://www.thaipediatrics.org/index.php