ประกาศ

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาทางการแพทย์

เรื่องขอให้แพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2560 รายงานตัว

ขณะนี้มีผู้ยืนยันรายงานตัวทั้งสิ้น ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
30 นาง เปมิกา พิชญะธนกร
29 นาย วรพงษ์ วงษ์ปัญญา
28 นาย กมลภู นาคะดำรงชัย
27 นาย ฐิฏิ สมุทรรัตน์
26 นาย โมแว อภิสุทธิปัญญา
25 นางสาว พิมพ์กวี ทัศนวิภาส
24 นางสาว รตีมัทนา พรหมสมบัติ
23 นางสาว หฤทัย จันทมนตรี
22 นาย ชลากร ปาริเวสัง
21 นางสาว อัญรัตน์ เหล่ากุลดิลก
20 นาย อลงกรณ์ พลศักดิ์
19 นาย กร วรากรวรวุฒิ
18 นางสาว ณัฏฐยา ลักขณานุกุล
17 นางสาว วรนิษฐ์ ทวีสินธนกิตติ์
16 นางสาว ธัญวรัตม์ นันทบุตร
15 นางสาว ณัฐพร ปาปะแพ
14 นางสาว ภาสินี โชติสกุลทอง
13 นางสาว พลอยอำพันธ์ นันทบุตร
12 นาย จุติพงศ์ ผังนิรันดร์
11 นางสาว บุษกร พนาวรานันท์
10 นาย นินัสรูน ดือราแม
9 นางสาว พิณฤทัย เจยเสนานนท์
8 นางสาว พรกนก พฤกษ์ปิติกุล
7 นาย ภุชงค์ เพชรสุวรรณ
6 นางสาว กนกกาญจน์ ใจทรินทร์
5 นาย วิชญ์พล วิศรุตเวศม์
4 นางสาว สวรรยา จันทรวรกาญจน์
3 นางสาว ธนัชพร ธัมวิสุทธิวรากร
2 นางสาว กัญภร หอวรรณภากร
1 นางสาว จินต์มณี บำรุงศิลป์

ณ 10 มีนาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *