กิจกรรมโครงการการเรียนการสอน int

* การปฐมนิเทศแพทย์ฝึกหัด
* กิจกรรม Introduction to clinic และ Practical
* การส่งแพทย์ฝึกหัดฝึกปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานต่างๆ
* กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ NL 1 และ NL 2 และ OSCE
* การสอบ Long case

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *