ขอปรับปลี่ยนรายละเอียดโครงการ

ชื่อเอกสาร

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ยื่นขอพิจารณา กรณีขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (Amendment)

Download

แบบประเมินโครงร่างการวิจัย

Download

แบบสรุปการประเมินโครงร่างการวิจัย

Download

แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

Download

แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย

Download

โครงร่างการวิจัย จะต้องประกอบด้วย หัวข้อ และเนื้อหาอย่างน้อย 13 หัวข้อ ดังนี้

Download

(ตัวอย่าง) บันทึกข้อความ ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับรอง (Amendment)

Download

(ตัวอย่าง) รายงานความก้าวหน้า

Download

ไฟล์ทั้งหมด

Download

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *