ต่ออายุโครงการวิจัย

ชื่อเอกสาร

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ยื่นขอพิจารณา กรณีขอต่ออายุในการเก็บข้อมูล 1 ปี

Download

แบบประเมินโครงร่างการวิจัย

Download

แบบสรุปการประเมินโครงร่างการวิจัย

Download

แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

Download

โครงร่างการวิจัย จะต้องประกอบด้วย หัวข้อ และเนื้อหาอย่างน้อย 13 หัวข้อ ดังนี้

Download

(ตัวอย่าง) บันทึกข้อความ ขอต่ออายุในการเก็บข้อมูล 1 ปี

Download

(ตัวอย่าง) แบบรายงานความก้าวหน้า

Download

ไฟล์ทั้งหมด

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *