ปรับปก้ไขตามมติคณะกรรมการ

 

ชื่อเอกสาร

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ยื่นขอพิจารณา กรณีขอปรับแก้ไข้ ตามมติคณะกรรมการฯ

Download

แบบประเมินโครงร่างการวิจัย

Download

แบบสรุปการประเมินโครงร่างการวิจัย

Download

แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

Download

แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย

Download

(ตัวอย่าง) เอกสารแนะนำอาสาสมัคร

Download

(ตัวอย่าง) เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วม

Download

(ตัวอย่าง) เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี

Download

(ตัวอย่าง) เอกสารแสดงความยินยอมสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี

Download

(ตัวอย่าง) เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม-ผู้ปกครอง

Download

(ตัวอย่าง) หนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

Download

โครงร่างการวิจัย จะต้องประกอบด้วย หัวข้อ และเนื้อหาอย่างน้อย 13 หัวข้อ ดังนี้

Download

(ตัวอย่าง) แบบเก็บข้อมูล

Download

(ตัวอย่าง) ไปรษณียบัตร

Download

บันทึกข้อความ ขอปรับแก้ไข ตามมติคณะกรรมการฯ

Download

ไฟล์ทั้งหมด

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *