ผลรายงานตัว int 61

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาทางการแพทย์
เรื่อง ขอให้แพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานตัว

ขณะนี้มีผู้ยืนยันรายงานตัวทั้งสิ้น ดังนี้

1. นายอาดิลก์ ยานยา
2. นายหฤษฎ์ อึ้งปัญสัตวงศ์
3. นายธนดล จิรวารศิริกุล
4. นางสาวณิชารีย์ เครือกาญจนา
5. นางสาวอิสรีย์ จิรวารศิริกุล
6. นางสาวพัทธนันท์ กิจชัยสวัสดิ์
7. นางสาวร่มพฤกษ์ พฤกษตระกูล
8. นางสาวสิริจิต แดนบุญนิธิ
9. นางสาวจริยา แดนสันเทียะ
10. นายปาลรัฐ ลิ้มเลิศเจริญวนิช
11. นายมนัสชัย แซ่ลิ้ม
12. นางสาวอังคณา ศรีจรรยานนท์
13. นายศิรวิชญ์ ตั้งจิตกมล
14. นายเกรียงไกร เอี่ยมชีรางกูร
15. นางสาวณิชาภัทร รัตนพัวพันธ์
16. นางสาวดลยา สันติสถาพร
17. นางสาวปารมี ไชยรัชต์
18. นางสาวนรมน เวชชพิพัฒน์
19. นายสถาพร วางธิติกุล
20. นางสาวณัฏฐา ฉันทสุเมธี
21. นางสาวณัฐชยา เกื้อกูลธเนศ
22. นางสาวณภัทร ศรีมุษิกโพธิ์

ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *