ช่องทางการติดต่อภายในโรงพยาบาล

ติดต่อหน่วยงานภายในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง -กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โทร.023539712 -กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โทร.023539710 -กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โทร.023539844 -กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โทร.023539603 -กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โทร.023539628 -กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โทร.023539658 -กลุ่มการพยาบาลฯ โทร.023539728 ฯลฯ [...]