เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง แพทยสภา http://www.tmc.or.th/ สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ http://203.157.39.26/bmta/ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย www.rcst.or.th/ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย www.rcpt.org/ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย dir.sanook.com ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย www.thaifammed.org/doc/…/WS15-17Nov53.html สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย http://www.sothep.com/aggregator/sources/1 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.thaipediatrics.org/index.php [...]