เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานวิจัย

งานถ่ายทอดเทคโนการแพทย์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่         ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ปฏินัติงานที่โรงพยาบาลเลิดสิน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๑๗๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจการสรร หาและเลือกสรร และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน ๑.๓ กลุ่มงาน     วิชาชีพเฉพาะ
     ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง     ๑ อัตรา
     ค่าตอบแทน   ๑๙,๕๐0 บาท

๑.๒ กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป
      ชื่อตำแหน่ง    ผู้ช่วยนักวิจัย
      อัตราว่าง    ๑ อัตรา
     ค่าตอบแทน    ๑๘,๐๐๐ บาทผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 02 ต.ค. 14@ 13:28:26 ICT (797 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางชุดเครื่องมือพื้นฐานผ่าตัดข้อไหล่โดยผ่านกล้องส่องข้อ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


ชื่อโครงการ    ชุดเครื่องมือพื้นฐานผ่าตัดข้อไหล่โดยผ่านกล้องส่องข้อ (Soft tissue repair set)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ    งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๗  เดือน  กันยายน  ปี ๒๕๕๗
เป็นเงิน  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี...............................)  บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑.  สืบราคาตลาดจากบริษัท
    ๒.  ..........................................................
    ๓.  ..........................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นางวิศณี  พรหมพันธุ์ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 26 ก.ย. 14@ 13:28:58 ICT (287 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือพื้นฐานผ่าตัดข้อไหล่โดยผ่านกล้องส่องข้อ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
         โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

         - ชุดเครื่องมือพื้นฐานผ่าตัดข้อไหล่โดยผ่านกล้องส่องข้อ    จำนวน     ๑    ชุด(Soft tissue  repair set) 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายยชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  ในวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๕๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ในวันเดียวกัน
ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข      ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.    ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,
  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    

๒.   ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
 - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
   หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนา
   แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่         กันยายน  ๒๕๕๗


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 26 ก.ย. 14@ 13:27:59 ICT (268 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางเครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดขณะผ่าตัด (ACT monitor)
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ    เครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดขณะผ่าตัด (ACT monitor)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ    งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๒๓  เดือน  กันยายน  ปี ๒๕๕๗
เป็นเงิน  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี.............................)  บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑.  สืบราคาตลาดจากบริษัท
    ๒.  .......................................................
    ๓.  .......................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นางวิศณี  พรหมพันธุ์


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 26 ก.ย. 14@ 13:26:51 ICT (555 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดขณะผ่าตัด (ACT monitor)
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        - เครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดขณะผ่าตัด (ACT monitor)   จำนวน   ๑        เครื่อง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายยชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ
กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  ในวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๕๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ในวันเดียวกัน

ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข      ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,
    สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
    พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    
๒.   ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
 - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
   หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนา
   แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่         กันยายน  ๒๕๕๗


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 26 ก.ย. 14@ 13:25:45 ICT (298 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สรุปผลการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป (รอบที่1) ปีการสืกษา 255
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
สรุปผลการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป (รอบที่1) ปีการสืกษา 2558

        สืบเนื่องจากการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป (รอบที่1) ปีการศึกษา 2558 วันที่ 17 กันยายน 2557 ณ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน
สรุปผลผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป (รอบที่1) ปีการศึกษา 2558

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเสือก
1.นายณธีพัฒน่ เอื้อนิธิเลิศ  ต้นสังกัด อิสระ ต้นสังกัด
2.นางสาวกัลยา แซ่เจี่ย ต้นสังกัดโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
3.นายณัฐดนัย สุขุมะ ต้นสังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี
4.นายธัญธร ตันติพิริยะกิจ ต้นสังกัดเขต11

สำรอง
1.นายวัตรสัณห์ วิชาชัย ต้นสังกัดโรงพยาบาลสิรีนธร
2.นายขนาธิป อังคณมนนท์ ต้นสังกัดเขตบริการสุขภาพ11
3.นางสาวปองรัตน์  พรมคง ต้นสังกัดถลาง
4.นางสาวกัญญารัตน์       เลิศวาจา ต้นสังกัดโรงพยาบาลสตูล

        ทั้งนี้ผลเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเสือกตามเอกสารแนบ โดยผ่านความเห์เชอ,บของคณะกรรมการสกอบรม แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 19 ก.ย. 14@ 13:42:54 ICT (977 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

        ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงาน ประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานประกอบ อาหาร ตำแหน่งพนักงานชักฟอก และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเลิดสิน นั้น

        บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังเอกสารด้านล่างนี้ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 19 ก.ย. 14@ 09:01:26 ICT (530 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือด
สุญญากาศ   จำนวน ๔ รายการ  ดังนี้

๑.    หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ  บรรจุสารเร่งการแข็งตัวของเลือด
 (Clot Activator) : จุกสีแดง                      จำนวน  ๒๕๐,๐๐๐ หลอด
๒.หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ  บรรจุสารกันเลือดแข็งตัว  จำนวน ๓  รายการ  ดังนี้
              ๒.๑ หลอดเก็บเลือดสุญญากาศชนิด K3EDTA tube : จุกสีม่วง
                                จำนวน  ๑๕๐,๐๐๐  หลอด
              ๒.๒ หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ ชนิด Sodium Fluoride (NaF) : จุกสีเทา
                                จำนวน    ๒๐,๐๐๐  หลอด
              ๒.๓ หลอดเก็บเลือดสุญญากาศชนิด  Sodium Citrate ๓.๒% : จุกสีฟ้า
                                จำนวน    ๒๕,๐๐๐  หลอด


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาครั้งนี้
        ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement  :  e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดดำเนินการดังนี้
     ๑.  ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา    ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประกาศสอบราคา  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน   ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ ตั้งแต่วันที่  ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๗   ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗   ในวันและเวลาราชการ    
     ๒.  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ตั้งแต่วันที่  ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๗   ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗   ในวันและเวลาราชการ    
    ๓.  บริษัทที่ต้องการเข้าเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จำนวน  ๔  รายการ  รายการละ ๑๐๐ หลอด โดยบอกชนิด รุ่น และยี่ห้อ เพื่อทดสอบคุณภาพ ยื่นที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ตั้งแต่วันที่๑๙ กันยายน  ๒๕๕๗   ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗   ในวันและเวลาราชการ
          ๔.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาใน
วันที่  ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕  น.   และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก   ณ   ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน
เวลา   ๑๓.๒๐  น.  ในวันเดียวกัน
๕.  คณะกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่   ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗   เวลา  
๑๓.๓๐ น.   ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน    
ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ    ขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๗   ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.lerdsin.go.th  หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
        ๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
            -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        ๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
            -  หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                    ประกาศ   ณ  วันที่            กันยายน  ๒๕๕๗ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 18 ก.ย. 14@ 16:21:43 ICT (421 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจก
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจก
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
        โรงพยาบาลเลิดสิน  เป็นสถาบันทางการแพทย์  มีภารกิจในการรักษาผู้ป่วย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ  และเอื้ออำนวยในการปฏิบัติงาน
๒.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย  
        -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
        -  พัฒนาการบริการ
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา   
รายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๖
        ๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธ     ไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๓.๗   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
          ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะชุดเครื่องมือสลายต้อกระจก  แนบท้าย
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
        ๙๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย                    
๖.  ระยะเวลาส่งมอบ        
        ๙๐  วัน

๗.  วงเงินในการจัดหา
        จำนวน  ๑   ชุด   วงเงิน  ๓,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
    “ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ  (Minimum  Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๖,๐๐๐.-  
      บาท  จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ  และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ  ไป  ต้องเสนอลดราคา
      ครั้งไม่น้อยกว่า  ๖,๐๐๐.-  บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว”
               
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน
              ๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
           โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๑  ต่อ  ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐  
             โทรสาร  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
                e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
                สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือมีความเห็น  ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
                ข้อเสนอแนะวิจารณ์  หรือมีความเห็นด้วย
       ๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                ภายในวันที่   ๒๒   กันยายน  ๒๕๕๗      
๓.  ประกาศ  ณ   วันที่  ๑๗  กันยายน   ๒๕๕๗    ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 17 ก.ย. 14@ 09:23:03 ICT (280 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

        - เช่ารถตู้โดยสาร  จำนวน  ๒ คัน ระยะเวลา  ๕ ปี (ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพด้านการให้บริการเช่ารถยนต์ที่
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   
๓. ผูประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือ ต้องไม่เป็นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๖
๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า   ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๑๕  น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและ
บำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่   ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  หรือ www.lerdsin.go.th     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ  โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้             
         
๑.    ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
                       -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.    ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
                       -  หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                             ประกาศ   ณ  วันที่                กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 17 ก.ย. 14@ 09:15:37 ICT (284 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

1871 เรื่อง (188 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp