เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ข้าราชการดีเด่น
ดาวเด่นเลิดสิน
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานวิจัย
สอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด,ตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  ๑  รายการ  ดังนี้

        - เครื่องจี้ห้ามเลือด,ตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า จำนวน   ๑  เครื่อง
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน     การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่  วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ
        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา   ๑๔.๒๐ น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา  ๑๔.๓๐ น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th  หรือ  www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง  การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
        - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง   สำเนาถูกต้อง


                                                          ประกาศ   ณ  วันที่            กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 15 ก.พ. 12@ 13:45:06 ICT (504 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิกันวิทยาคลินิ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำกัด 24 รายการ ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,985,400.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

                                                                          ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 ก.พ. 12@ 13:41:43 ICT (335 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ แบบสอดแขน
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 2 เครื่อง นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 156,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 ก.พ. 12@ 13:38:50 ICT (453 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมควบคุมอุณหภูมิของเบาะนอนชนิดเจล
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

- เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมควบคุมอุณหภูมิของเบาะนอนชนิดเจล
  จำนวน   ๑  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

  กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

  กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา   ๑๓.๒๐ น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๓.๓๐ น.   ในวันเดียวกัน
ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ    www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง
  การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง


                                     ประกาศ   ณ  วันที่            มกราคม  ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 01 ก.พ. 12@ 10:33:47 ICT (362 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท  จำนวน   ๑  เครื่อง  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลปี  ๒๕๕๕
๒.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย 
        -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
        -  พัฒนาการบริการ
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา  รายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        ๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน

๔.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท  แนบท้าย
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
        ๙๐ วัน          
๗.  ระยะเวลาส่งมอบ  
        ๙๐  วัน
         
๗.  วงเงินในการจัดหา
        จำนวน  ๑   เครื่อง  วงเงิน  ๓,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท  (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
     ๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
     โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๐๑  ต่อ  ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐ 
     โทรสาร  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
      e-mail : lerdsinhospital@hotmail.Com
๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
     ภายในวันที่    ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕
๓.  ประกาศ  ณ   วันที่   ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕


หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 31 ม.ค. 12@ 11:05:57 ICT (334 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (27/01/2555)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
--------------------------------

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งต่าง ๆ โดยปรากฏผลการสอบคัดเลือกได้ดังนี้คือ 

๑. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
        ๑ นางสาววินันดา แสงทอง

๒. ตำแหน่งเภสัชกร
        ๑ นางสาวสุพัตรา จันทร์ทอง
        ๒ นางสาวรสสุคนธ์ ฝั้นมงคล

๓. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
        ๑ นายซีลาลดีน หะยีอาหวัง

๔. ตำแหน่งพนักงานห้องยา
        ๑ นางสาวสมจิตร ตาโส

๕. ตำแหน่งนักชีวอนามัย
        ๑ นางสาวฉัฐญา ละม้ายแข


๖. ตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม
        ๑ นายสุคณิต เกิดเจริญ
        ๒ นางสาวสุพัตรา แสนชัย

       

๗. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
        ๑ นางสาวณัฐธิรา วรรณศิริ
        ๒ นายวรภัทร์ วัฒน์พานิช
        ๓ นางสาวอรุณี พันธุ์ดี
        ๔ นางสาวทวพร เลาหะวลีสันติ์
        ๕ นางสาวศรีสุดา ย่องเส็ง
        ๖ นายสมโภชน์ เอี่ยมสะอาด
        ๗ นายกฤษรินทร์ เสือสีนาค
        ๘ นางสาวตรีประดับ จอกแก้ว

๘. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
        ๑ นางสาวสิริกร กุกุทพันธ์
        ๒ นายชลภัชร ลันสุชีพ
        ๓ นางสาวบุญญาพร ดีเลิศ
        ๔ นางสาวกนกวรรณ พิมพ์สวัสดิ์
        ๕ นายจิรวัฒน์ สกุลนอก
        ๖ นายณรงค์ฤทธิ์ แก้วคูณ
        ๗ นางสาววารุณี ปาละวงษ์
        ๘ นางสาวสุพัตรา ระย้างาม
        ๙ นางสาวพัชราพร ทองอ่อน


๙. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
         - ไม่มีผู้เข้าสอบ

๑๐. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
        ๑ นายศักดิ์ตพงศ์ ชัยโสภณนพคุณ
 
๑๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
        - ไม่มีผู้เข้าสอบ

๑๒. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
        ๑ นายภูชิต พรสิริเพชร
        ๒ นายเอกกมล ทองล้น


๑๓. ตำแหน่งพนักงานเปล
        ๑ นายยศวรรธน์ แถวหอยสังข์
        ๒ นายดา บุญมาก
        ๓ นายวุฒิชัย สะเมาะยิ
        ๔ นายนิวัฒน์ เหรียญทอง
 
๑๔. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
        ๑ นายพงษ์พันธ์ จิตต์เอื้อ

๑๕. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
        ๑ นายสุทิน ลีวัฒนาพร
        ๒ นายธรรมรัตน์ วรรณเกษม
        ๓ นางสาววันดี กลอนกลาง

๑๖. ตำแหน่งพนักงานซักฟอก
        ๑ นางสาวถนิมกาญจน์ ถีเจริญ

๑๗. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
        ๑ นางพรทิพย์ พรรัตนชัยชาญ
        ๒ นางสาวรุ่งนภา การเพียร

        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยขึ้นบัญชีผู้สอบได้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปีนับตั้งแต่วันประกาศผลสอบหรือจนกว่าจะมีการเปิดสอบใหม่หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 27 ม.ค. 12@ 09:51:14 ICT (712 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดผู้ป่วย
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

- เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดผู้ป่วย จำนวน ๒ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
        ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
        ๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่  วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา   ๑๓.๒๐ น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา  ๑๓.๓๐ น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ    www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้

๑.ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง


                                          ประกาศ   ณ  วันที่            มกราคม  ๒๕๕๕ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 ม.ค. 12@ 13:51:05 ICT (311 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โซวิค จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 575,000.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                                                          ประกาณ ณ วันที่ 17 มกราคม 2555

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 ม.ค. 12@ 10:47:41 ICT (380 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกและกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defribillation with p
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงเยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกและกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defribillation with pacing) จำนวน 2 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โซวิค จำกัด โดยเสนอราคาสำนค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 995,000.- บาทถ้วน (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                                                               ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2555

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 ม.ค. 12@ 10:45:34 ICT (512 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์  จำนวน ๒๔ รายการ  ดังนี้

๑. น้ำยาตรวจหาการติดเชื้อ เอช ไอ วี จำนวน ๘,๘๐๐ เทสต์
๒. น้ำยาตรวจหาปริมาณ เอ เอฟ พี (อัลฟา ฟีโตโปรตีน) จำนวน ๑,๐๐๐ เทสต์
๓. น้ำยาตรวจหาปริมาณภูมิต้านทานต่อไวรัสรูเบลล่า ชนิด ไอจีจี จำนวน ๒๐ เทสต์
๔. น้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จำนวน ๓,๕๐๐ เทสต์
๕. น้ำยาตรวจหาภูมิต้านทานเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จำนวน ๑,๒๐๐ เทสต์
๖. น้ำยาตรวจหาภูมิต้านทานต่อส่วนคอร์แอนติเจของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จำนวน ๓๕๐ เทสต์
๗. น้ำยาตรวจหาไอจีเอ็ม แอนติบอดีต่อส่วนคอร์แอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จำนวน ๕๐ เทสต์
๘. น้ำยาตรวจหาภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบ ชนิด ซี จำนวน ๑,๕๐๐ เทสต์
๙. น้ำยาตรวจหาไอจีเอ็มแอนติบอดีต่อไวรัสตับอักเสบชนิด เอ จำนวน ๘๐ เทสต์
๑๐. น้ำยาตรวจหาแอนติบอดีต่อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ จำนวน ๓๐ เทสต์
๑๑. น้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ชนิด อี จำนวน ๒๐๐ เทสต์
๑๒. น้ำยาตรวจหาภูมิต้านทานต่อส่วนอีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบี จำนวน ๘๐ เทสต์
๑๓. น้ำยาตรวจหาปริมาณเบต้า เอช ซี จี จำนวน ๕๐๐ เทสต์
๑๔. น้ำยาตรวจหาระดับยาฟีนิโทอิน จำนวน ๒๕๐ เทสต์
๑๕. น้ำยาตรวจหาระดับยาวาลโปรอิก เอซิด จำนวน ๑๒๐ เทสต์
๑๖. น้ำยาตรวจหาระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน จำนวน ๒๐ เทสต์
๑๗. น้ำยาตรวจหาระดับเฟอรีทิน จำนวน ๖๕๐ เทสต์
๑๘. น้ำยาตรวจหาระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน จำนวน ๑๐ เทสต์
๑๙. น้ำยาตรวจหาระดับยาดีไดเมอร์ จำนวน ๑๒๐ เทสต์
๒๐. น้ำยาตรวจหาระดับยาไดจอกซิน จำนวน ๒๐ เทสต์
๒๑. น้ำยาตรวจหาระดับยาฟีโนบาร์บิทอล จำนวน ๕๐ เทสต์
๒๒. น้ำยาตรวจหาระดับยาคาร์บามาซีพีน จำนวน ๒๐ เทสต์
๒๓. น้ำยาตรวจหาระดับยาบีเอ็นพี จำนวน ๒๐๐ เทสต์
๒๔. น้ำยาตรวจหาระดับภูมิต้านทานต่อซีซีพี จำนวน ๖๐ เทสต์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดดำเนินการดังนี้
        ๑.  ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา    ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประกาศสอบราคา  ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน   ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ ตั้งแต่วันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕   ถึงวันที่  ๓๑ มกราคม   ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ 
        ๒.  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ตั้งแต่วันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ 
        ๓.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาใน
วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕  น.   และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ณ   ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน เวลา   ๑๐.๒๐  น.  ในวันเดียวกัน
        ๔.  คณะกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   เวลา ๑๐.๓๐ น.   ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน

ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ    ขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๕   ถึงวันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์  www.lerdsin.go.th  หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับ โรงพยาบาลฯ ดังนี้
  ๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
      -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  ๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
      -หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 18 ม.ค. 12@ 13:43:11 ICT (987 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

1224 เรื่อง (123 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 ]
ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
Click Like
ความพึงพอใจในการประกาศขั้นตอนการให้บริการ
ผู้ป่วยนอก/แผนกอายุรกรรม/ส่วนงานนั้นๆ
poll
ภาพกิจกรรมเลิดสิน
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp