เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ข้าราชการดีเด่น
ดาวเด่นเลิดสิน
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานวิจัย
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
สอบราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
 เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 ------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        -   เครื่องปั่นตกตะกอน    จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน      การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดูรายละเอียด  ได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง
                          การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่        มกราคม  ๒๕๕๖


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 ม.ค. 13@ 13:58:24 ICT (381 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินไฮบริด
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาเลิดสิน ได้ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อชุดปฏิบัติการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินไฮบริด จำนวน 1 ชุด  วงเงิน 17,280,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามประกาศลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 นั้น

        โรงพยาลเลิดสิน ของแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่าได้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการห้องอุบัติหตุและฉุกเฉินไฮบริด และจะดำเนินการประกวดราคาใหม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ม.ค. 13@ 15:33:49 ICT (332 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องมือและระบบนำวิถี (Navigation System)
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลเลิดสิน ดำเนินการประกวดราคาซื้อเครื่องมือและระบบนำวิถี (Navigation System) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

        ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด  โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 20,500,000 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ม.ค. 13@ 15:29:42 ICT (335 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะสอบราคาซื้อชุดดูดของเหลวจากโพรงทรวงอก (Thoracic Suction Controller)
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อชุดดูดของเหลวจากโพรงทรวงอก (Thoracic Suction Controller)  จำนวน 5 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ม.ค. 13@ 15:25:18 ICT (369 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 5 เครื่อง นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 380,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ม.ค. 13@ 15:23:12 ICT (410 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อกระเป๋าใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิตผุ้ป่วย
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อกระเป๋าใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วย จำนวน 20 ใบ นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 288,900.- (สองแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 22 ม.ค. 13@ 16:11:31 ICT (383 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อดำเนินการตามประกาศลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน  ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่า ได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ และจะดำเนินการสอบราคาใหม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 22 ม.ค. 13@ 16:09:16 ICT (316 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 29 รายการนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่บ บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 4,258,600.- บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2556ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 22 ม.ค. 13@ 16:06:43 ICT (390 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องบันทึกไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด จำนวน 1 เครื่อง เพื่อดำเนินการตามประกาศลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่า ได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด และจะดำเนินการสอบราคาหใม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 22 ม.ค. 13@ 16:02:15 ICT (306 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo - Hyper thermia)
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศบอราคาซื้อ เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyper termia) จำนวน 1 ชุดนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่บ บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 385,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2556ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 22 ม.ค. 13@ 15:59:47 ICT (375 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

1518 เรื่อง (152 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 ]
ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
Click Like
ความพึงพอใจในการประกาศขั้นตอนการให้บริการ
ผู้ป่วยนอก/แผนกอายุรกรรม/ส่วนงานนั้นๆ
poll
ภาพกิจกรรมเลิดสิน
แบบสอบถาม
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp