เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานวิจัย
สอบราคาซื้อโครงยึดตรึงเพื่อห้ามเลือดจากกระดูกเชิงกรานหัก
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        -   โครงยึดตรึงเพื่อห้ามเลือดจากกระดูกเชิงกรานหัก จำนวน  ๑  ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน      การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๕๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ดูรายละเอียดได้ที่   เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th   หรือ   www.lerdsin.go.th      หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง 
   การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่         มีนาคม  ๒๕๕๖


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 04 มี.ค. 13@ 15:34:54 ICT (319 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกเล็ก (small set)
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        -   เครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกเล็ก (small set) จำนวน  ๒  ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน      การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ในวันเดียวกัน
 
       ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ดูรายละเอียดได้ที่   เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง 
   การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่         มีนาคม  ๒๕๕๖


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 04 มี.ค. 13@ 15:33:14 ICT (336 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตโครงการจัดซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ ๒ จำนวน ๖ หมวด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้ออาหารคนไข้  งวดที่  ๒  จำนวน  ๖  หมวด
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้  งวดที่  ๒    จำนวน  ๖  หมวด   ด้วยเงินบำรุง
๒.  วัตถุประสงค์
        เพื่อใช้สำหรับประกอบอาหารให้กับคนไข้  ภายในโรงพยาบาลเลิดสิน
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        ๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
        ๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ                       
        ๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
รายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๖         
        ๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕)
        ๒.๖  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

        ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-
บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป กับกรมการแพทย์  ให้รับจ่ายเงินฝ่ายบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้  และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร  และปฺฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕)

๔.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        รายละเอียดอาหารหมวด  ก.  เนื้อสัตว์บก             จำนวน   ๓๘  รายการ
        รายละเอียดอาหารหมวด  ข.  เนื้อสัตว์น้ำ             จำนวน   ๒๐  รายการ
        รายละเอียดอาหารหมวด  ค.  ไข่              จำนวน     ๔  รายการ
        รายละเอียดอาหารหมวด  ง.  ผักสด – ผลไม้                      จำนวน   ๙๕ รายการ
        รายละเอียดอาหารหมวด  จ.  ขนม   และอาหารว่าง             จำนวน  ๓๕  รายการ
        รายละเอียดอาหารหมวด  ฉ. อาหารแห้งของเค็ม และเครื่องกระป๋อง  จำนวน ๑๒๖ รายการ
        ตามรายละเอียดในใบเสนอราคาแนบท้าย
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ   
        เป็นเวลา  ๖  เดือน  ตั้งแต่วันที่   ๑  เมษายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖     
๖.  ระยะเวลาส่งมอบ
        ๑  เมษายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  
๗.  วงเงินในการจัดหา
        รวม  ๖  หมวด  ราคากลาง  ๑๐,๙๗๑,๗๑๔.- บาท (สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทถ้วน)
        -  หมวด  ก.  เนื้อสัตว์บก    ราคากลาง   ๒,๗๖๓,๘๕๐.-  บาท
        -  หมวด  ข.  เนื้อสัตว์น้ำ    ราคากลาง      ๙๓๖,๒๐๐.-  บาท
        -  หมวด  ค.  ไข่     ราคากลาง      ๘๓๘,๐๐๐.-  บาท
        -  หมวด  ง.  ผักสด – ผลไม้   ราคากลาง    ๒,๓๘๑,๓๔๕.- บาท
        -  หมวด  จ. ขนม  และอาหารว่าง   ราคากลาง   ๑,๔๑๓,๘๘๐.-  บาท
        -  หมวด  ฉ.  อาหารแห้ง และเครื่องกระป๋อง ราคากลาง   ๒,๖๓๘,๔๓๙.-  บาท
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน
     ๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
     โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
     โทรสาร  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
     e-mail :
lerdsinhospital@hotmail. Com
๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์   หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
      ภายในวันที่   ๗   มีนาคม  ๒๕๕๖
๓.  ประกาศ  ณ  วันที่   ๔  มีนาคม  ๒๕๕๖


หมายเหตุ:


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 04 มี.ค. 13@ 10:55:04 ICT (348 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
รับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง
1 มีนาคม 2556
<< Download เอกสารรับสมัครงาน >>


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 01 มี.ค. 13@ 14:21:26 ICT (797 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง
วันที่ 1 มีนาคม 2556
<< Download เอกสารการรับสมัคร >>


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 01 มี.ค. 13@ 14:18:21 ICT (514 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        -   เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ    พร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้  จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน      การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖      ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา เวลา  ๑๐.๓๐  น.  ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๖  ดูรายละเอียด  ได้ที่ เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง 
  การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่        กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 28 ก.พ. 13@ 15:45:14 ICT (334 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยา กระทบการผูกขาดสิทธิบัตรยา
ข่าวสาธารณสุข
สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยา กระทบการผูกขาดสิทธิบัตรยา

นักวิจัยด้านระบบยา เสนอภาครัฐ เร่งออกประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ใช้คู่มือตรวจสอบสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยา เพื่อเเก้ปัญหาการกีดกันการเข้าถึงยา จากการขอจดสิทธิบัตรในลักษณะเเบบไม่มีที่สิ้นสุด หลังพบบริษัทยาข้ามชาติขอจดสิทธิบัตรในลักษณะดังกล่าวจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของประชาชน

เครือข่ายนักวิจัยด้านระบบยาเเละระบบสาธารณสุข กล่าวระหว่างการประชุมนำเสนอผลวิจัย"สิทธิบัตรยาที่มีลักษณะ ไม่มีวันสิ้นสุดในประเทศไทย" หรือ Evergreening ว่า ข้อกังวลต่อปัญหาสิทธิบัตรยาของไทย ที่ยังขาดประสิทธิภาพ อาจส่งผลต่อภาระงบประมาณเเละเป็นข้อจำกัดทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงยา ซึ่งจากการวิจัยพบว่า การขอลักษณะเช่นนี้ จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมการบริโภคยา เเละตลาดยาของประเทศ

ก่อนหน้านี้ทีมวิจัยได้นำรายการยาจำนวน 59 รายการ ที่มียอดการใช้สูงสุด นำมาวิเคราะห์ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านยาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นคำขอรับสิทธิบัตรเเบบ Evergreening ที่ส่งผลให้มีการผูกขาดตลาด ตั้งเเต่ปี 2539-2571 คิดเป็นมูลค่าสะสมประมาณ 8,477 ล้านบาท เเละหากพิจารณาเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้น ตั้งเเต่ปี 2539-2553 จะพบว่า ประเทศไทยเสียโอกาสในการประหยัดงบประมาณไปเเล้ว 1,177 ล้านบาท และผลการวิจัย พบว่า การขอจดสิทธิบัตรในลักษณะดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของนักวิจัยไทย ในการพัฒนาตัวยาใหม่ๆ เเละยังกีดกันยาชื่อสามัญเข้าสู่ตลาด ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงยา

ทั้งนี้กลยุทธ์ดังกล่าว ถูกใช้อย่างมากในประเทศที่ระบบสิทธิบัตรยาไม่มีคุณภาพ ซึ่งในปี 2550 องค์การอนามัยโลก ได้จัดทำเกณฑ์การตรวจสอบสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยา สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร เพื่อเป็นเเนวทางในการปฏิบัติ และพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ยานั้น ควรได้รับสิทธิบัตรหรือไม่ ปัจจุบันมีผู้ขอรับสิทธิบัตรเเบบ Evergreening เพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 84 จากจำนวน 2,188 คำขอ เพราะหวังที่จะได้รับการคุ้มครองต่อเนื่องอย่างน้อย 20 ปี เเละมีเเนวโน้มที่อาจได้รับการคุ้มครองมากกว่านั้นผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 ก.พ. 13@ 15:20:26 ICT (1653 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร้องห้างค้าปลีกรายใหญ่รับผิดชอบกรณีพบสารปนเปื้อนในอาหาร
ข่าวสาธารณสุข
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร้องห้างค้าปลีกรายใหญ่รับผิดชอบกรณีพบสารปนเปื้อนในอาหาร

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องห้างค้าปลีกรายใหญ่ แสดงความรับผิดชอบ หลังผลการตรวจสอบยืนยันชัดเจนว่า ขนมที่ผลิตและวางจำหน่าย มีปริมาณวัตถุกันเสียเกินกว่าค่ามาตรฐาน ทั้งที่แจ้งในฉลากผลิตภัณฑ์ว่าไม่ใช้วัตถุกันเสีย

กรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตรวจพบวัตถุกันเสีย 3 ชนิด คือ กรดเบนโซอิค , กรดซอร์บิค และกรดโปรปิโอนิค เกินกว่าค่ามาตรฐานในผลิตภัณฑ์ขนมอบคือ ขนมปังถั่วแดง และขนมปังแซนวิช ที่ห้างค้าปลีกรายใหญ่เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ต่อมาห้างค้าปลีกดังกล่าวทำหนังสือชี้แจงมายังมูลนิธิฯ โดยยืนยันว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขทุกขั้นตอน และได้งดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

นายพชร แกล้วกล้า ผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน ระบุว่า การระบุที่ผลิตภัณฑ์ว่า "ไม่ใช้วัตถุกันเสีย" แต่กลับตรวจพบค่าวัตถุกันเสียเกินกว่า 1,600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งที่ค่ามาตรฐานรวมต้องไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเข้าข่ายอาหารปลอมไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างในฉลาก จึงเรียกร้องให้ผู้ผลิตแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และงดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทันทีผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 ก.พ. 13@ 15:19:06 ICT (1702 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

สธ.เตรียมประกาศขายภาพ-คำเตือนบนซองบุหรี่ หวังช่วยลดจำนวนคนสูบบุหรี่
ข่าวสาธารณสุข
สธ.เตรียมประกาศขายภาพ-คำเตือนบนซองบุหรี่ หวังช่วยลดจำนวนคนสูบบุหรี่

นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขแสดงรูปภาพ ข้อความ คำเตือนเกี่ยวกับพิษภัย และช่องทางติดต่อ เพื่อการเลิกยาสูบในฉลากบุหรี่ซิกาแรต ปี 2556

ทั้งนี้ ร่างประกาศดังกล่าวได้จัดทำเสร็จแล้ว และส่งให้ฝ่ายกฎหมายทบทวนเนื้ออีกครั้ง คาดว่าภายใน 15 วัน จะลงนามประกาศได้ทันที และให้มีผลบังคับใช้ก่อนวันสงกรานต์ปีนี้ โดยสาระสำคัญอยู่ที่การขยายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ จากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 85

สำหรับประเทศไทยมีอัตราการสูบบุหรี่สูงถึงร้อยละ 46.5 มีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่กว่า 5 หมื่นคน ซึ่งการเพิ่มรูปภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่า ช่วยลดแรงจูงใจในการทดลองสูบบุหรี่ได้ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 ก.พ. 13@ 15:16:27 ICT (538 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ข้อมูลสุขภาพชี้ คนไทย บริโภคผัก-ผลไม้น้อยลง
ข่าวสาธารณสุข
ข้อมูลสุขภาพชี้ &quot;คนไทย&quot; บริโภคผัก-ผลไม้น้อยลง

ข้อมูลรายงานสุขภาพประชาชนไทย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ระบุ สถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของคนไทยเข้าเกณฑ์มาตรฐานไม่ถึง 1 ใน 5 ซ้ำยังพบสารพิษตกค้างอีกกว่าครึ่ง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค

นิทรรศการอาหาร "เส้นทางกินพอดี สู่ชีวีมีสุข" จัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และภาคีเครือข่ายด้านอาหาร รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารในแต่ละมื้ออย่างปลอดภัยตามหลัก 4 เลือก คือ เลือกอาหารเหมาะสมกับปริมาณที่ควรบริโภคในแต่ละวัน เลือกอาหารจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ เลือกอาหารสะอาดและปลอดภัย และเลือกอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพ

ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสสส. กล่าวว่า ข้อมูลรายงานสุขภาพประชาชนไทยปี 2551-2552 พบสถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้คนไทยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง โดยรับประทานผักและผลไม้เพียงพอไม่ถึงครึ่ง หรือเพียงร้อยละ 17.7 และในจำนวนผู้บริโภค เข้าไม่ถึงผักผลไม้ที่ปลอดภัย เนื่องจากพบสารตกค้างตามท้องตลาดถึงร้อยละ 40 ส่งผลให้แต่ละปีมีคนไทยมากกว่า 400,000 คน เสียชีวิตด้วยโรคที่มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภค

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับโรงพยาบาลในสังกัด ดำเนินนโยบายอาหารปลอดภัยภายในโรงพยาบาล เพื่อเป็นต้นแบบ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางขับเครื่อนคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารตั้งแต่ระดับผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 ก.พ. 13@ 15:03:43 ICT (582 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

1557 เรื่อง (156 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 ]
ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp