โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2560

รายชื่องานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินบำรุง โรงพยาบาลเลิดสิน

ปีงบประมาณ 2560

 

 

ลำดับ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน/ฝ่าย
1 การศึกษาทางคลินิกและการตรวจสมรรถภาพทางปอดภายหลังการผ่าตัดย้ายเส้นประสาท Phrenic และ Intercostal ไปยังกล้ามเนื้อ biceps และ triceps เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บของแผงเส้นประสาท brachial plexus (2556-2561) นพ.ขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์ กลุ่มศุนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์
2 การศึกษาทางคลินิกของการผ่าตัดย้ายเส้นประสาท spinal accessory และ intercostals ไปยังกล้ามเนื้อ supraspinatus และ serratus anterior ในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บของแผงเส้นประสาท brachial plexus ระดับ c5-c7 (2557-2561) นพ.ขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์ กลุ่มศุนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์
3 การศึกษาผลการขยายม่านตา เพื่อตรวจคัดกรองเส้นเลือดผิดปกติที่จอประสาทตาในทารกแรกคลอดก่อนกำหนดต่อความดันลูกตา (2560-2561) นพ.วรากร เทียมทัด จักษุวิทยา
4 ความดันลูกตาและความหนากระจกตาในทารกคลอดก่อนกำหนดเปรียบเทียบกับทารกคลอดครบกำหนด โดยเครื่อง Icare Pro Tomometer และ Handheld Pachymeter (2560-2561) นพ.วรากร เทียมทัด จักษุวิทยา
5 การเป็นพิษของไขมันต่อเซลล์ตับผ่านทางกลไกการตายแบบเฉพาะส่วน (2559-2561) พญ.ฐิตินันท์ อนุสรณ์วงศ์ชัย อายุรกรรม
6 การศึกษาความชุกในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่มีภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ ในโรงพยาบาลเลิดสิน นางจันทร์ทิพย์ จุนทการ วิจัยและประเมินเทคโนโลยี
7 EMLA 5% สามารถใช้ทดแทนยาแก้ปวดแบบฉีดเข้าเส้นเลือดดำ Opioid (pethidine) ขณะทำการสลายนิ่ว (ESWL) ในผู้ป่วยที่มีนิ่วบริเวณไต ท่อไตส่วนบนได้หรือไม่ นพ.สุรพงษ์ ธนวงศ์วิบูลย์ ศัลยศาสตร์
8 ปัจจัยใดที่มีผลต่อความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่มีปัสสาวะเป็นเลือดจากการฉายแสง โดยวิธี Conservative (Nondiversion) Treatment นพ.สุรพงษ์ ธนวงศ์วิบูลย์ ศัลยศาสตร์
9 ความสันพันธ์ระหว่างกระดูกพรุนกับภาพถ่ายรังสีพานอรามา (2560-2561) ทพ.ดนัย พรสถาพันธ์ ทันตกรรม
10 การศึกษาความสันพันธ์ระหว่างโรคกระดูกพรุนและสภาวะปริทันต์ (2560-2561) ทพญ.ธนิยา โบว์วงศ์ประเสริฐ ทันตกรรม
11 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลระหว่าง Medical Silicone arch support และ RTV Sealant Silicone (2560-2561) นายสมัย เสือครบุรี เวชศาสตร์ฟื้นฟู