ระเบียบมูลนิธิฯ ว่าด้วยการให้เงินสนับสนุนแทนด้านวิชาการ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2560