ผลงานนวัตกรรมของโรงพยาบาลเลิดสิน ปี 2558-2559

ลำดับ

ผลงาน

เจ้าของผลงาน

ผลงานนวัตกรรมของโรงพยาบาลเลิดสิน ปี 2558-2559

1 Formula Calculator
(Software ช่วยคำนวณทางการแพทย์)
นพ.ธีรชัย  ยงชัยตระกูล
2 การวัดองศาเตียง (Innovation Head of Bed : HBO) นางยุพาพิศ  วินัยรักษ์
3 ABG Innovation II นายวินัย  ผลถวิล
4 Squeeze your hand in AVF นางสาวดวงใจ     มหาคาม

นางสาววนิดา      ฝาชัยภูมิ

นางสาวโฉมยงค์     โสภาพ

5 ถุงร้อน ลดชา นางสาวปณิตา  คุณสาระ

นางจารุณี  ชูเชิดรัตนา

นางจันทร์เพ็ญ  มุ่งเกิด

6 กรวยดูดควันสำหรับจี้ไฟฟ้า นางดารณี  สรรพวัฒน์
7 Miracle ball for AVF นางคณัฏฐ์สรณ์  เชษฐชาตรี

นางสาวหยาดพิรุณ  อู่อ้น

8 เสื้อพยุงตัวป้องกันพลัดตกหกล้ม นางกมลลักษณ์  เรือนรังษี
9 ผ่าตัดโปร่งใสไร้กลุ่มควัน/ สายดูดจี้ควัน นพ.พรเทพ  ศรีมโนทิพย์

นางวิศนี  พรหมพันธุ์

นางสาวอุไรรัตน์  กันภัย

10 ผ้าห่มหนังเทียม อุ่นกาย สบายกระเป๋า นางกิ่งกาญจน์  กองเพิ่มพูล

และทีมงาน

11 ผ้าแนบชิดตัวไม่กลัวแขนตก นางจรินทร  เลิศสงวนสินชัย

นางกนกกร  กิติมูล

นายธีระพล สมหมายไชยา

12 ผ้ากั้นเตียง Safety sure นางสาวกฤติยา  จิตราภัณฑ์

และทีมงาน

13 บัตรนัดเตือนใจ นางจารุณี  ชูเชิดรัตนา

และทีมงาน

14 ปลอดภัยใช้สะดวก(เสื้อปลอดภัย) นางสาวสุนันท์  สนนิ่ม

นางกมลลักษณ์  เรือนรังสี

นางสาวสุภิญญา  ดวงเนตร

15 ผ้ารองขาบน Bohler Braun Frame นางสาวสุขใจ  ศรีเพียรเอม

และทีมงาน

16 จมูกหมูของหนู นางสาววัชรี  ลิ้นจี่

นางสาวสุมาลี  ปิงวัง

17 Miracle syring นางสาวสุดารัตน์  พรประภา
18 หมอน 30 องศา นางสาวสนธยา  ห่านตระกูล
19 อุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัดสำหรับช่วยใส่เฝือกสะโพกในเด็ก นายปริยุทธิ์  เจียรพัฒนาคม
20 walking Tract นางสาวกชนิภา  ทอนมาตย์
21 Metabolic cage นางสาวกชนิภา  ทอนมาตย์
22 ปรอทปลอดภัย นางสาวโฉมยงค์  โสภาพ
23 กล่องเข็ม ดร.นวลพรรณ  เอี่ยมตระกูล
24 ยาต้นแบบ Glutaraldehyde erythropoietin ซึ่งสามารถลดความรุนแรงในโรคไตวาย ดร.สุปรีชา  ฉัตรทอง

นพ.กฤษณพงศ์  มโนธรรม

25 การตัดต่อยีน CCR5 เพื่อผลในการประยุกต์ ใช้รักษา HIV อย่างปลอดภัย นพ.กฤษณพงศ์  มโนธรรม

ดร.สุปรีชา  ฉัตรทอง

26 การประยุกต์ใช้เกล็ดเลือดหมดอายุ มาใช้เป็นส่วนประกอบในน้ำยาเลี้ยงเซลล์ นพ.กฤษณพงศ์  มโนธรรม

ดร.สุปรีชา  ฉัตรทอง

27 การใช้ Dental pulp stemcell เหนียวนำ ให้มีการงอกเส้นเลือดในฟัน ทพ.วิทยา  ยินดีเดช

นพ.กฤษณพงศ์  มโนธรรม

ดร.สุปรีชา  ฉัตรทอง

28 การประยุกต์ใช้ Dectal pulp stemcell มาเป็นเซลล์ที่เลี้ยง สำหรับเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอบัคสเต็มเซลล์ในมนุษย์ ดร.สุปรีชา  ฉัตรทอง

นพ.กฤษณพงศ์  มโนธรรม

29 Brachial plexus นพ.สมศักดิ์  ลีชเวงวงศ์
30 การพัฒนาออกแบบและผลิตกระดูกและข้อโลหะ บริเวณกระดูกต้นแขน นพ.ปิยะ เกียรติเสวี

31

การพัฒนาวิธีตัดต่อยีน CCR5 เพื่อสร้างเม็ดเลือที่ดื้อต่อไวรัส นพ.กฤษณพงศ์  มโนธรรม

32

หมอนช่วยจัดท่าระหว่างผ่าตัด นางสาวนัยนา  เตชะโสภณมณี

33

แบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ทีมงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

34

เสื้อลดไข้ (Cool fever cioth) หอผู้ป่วยกุมาร2

35

ปรากฏการณ์เส้นลมปราณ (Meridiam Phenomenon) นพ.สมสิทธิ์  ชุณหรัศมิ์

36

นวัตกรรมอุปกรณ์ดามยึดข้อมือผู้ป่วยที่มีการใส่สายวัดความดันโลหิตทางหลอดเลือดแดง งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมและศัลยกรรมหัวใจ

37

หมอนรองส้นเท้าป้องกันแผลกดทับ
Innovation for heel pressure ulcers preventing
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2