โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

 

 

รายชื่องานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ กรมการแพทย์

ปีงบประมาณ 2559

 

ลำดับ

เรื่อง ผู้รับผิดชอบ
1

การศึกษาการนำคะแนน OSTA และ KKOS ไปใช้ในการคัดกรองหาผู้ป่วยกระดูกพรุนในเพศชาย

นพ.ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว