ปี

โครงการวิจัย

ผู้ดำเนินงาน

แหล่งทุน

2551-52 1. การนำเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซงคัยม์จากเลือดของรกมาใช้ในการสร้างกระดูกอ่อนทดแทน นพ.ชวนนท์  สุมนะเศรษฐกุล เงินงบประมาณ
2.การนำเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซงคัยม์จากเลือดของรกมาช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ประสาท นพ.วุฒิชัย  จตุทอง เงินงบประมาณ
2553 1. โครงการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด นพ.กฤษณพงศ์ มโนธรรม เงินมูลนิธิ
2554-55 1.โครงการวิจัยการศึกษาการสร้างฟนและเนื้อเยื่อฟันในสัตว์ทดลอง ทพ.วิทยา  ยินดีเดช เงินงบประมาณ
2555-56 1. Glutaraldehyde erythropoetin proects Kidney in ischaemia/reperfusion injury without increasing red blood cell production นพ.กฤษณพงศ์  มโนธรรม  –
นส. สุปรีชา  ฉัตรทอง
2557 1.โครงการวิจัยการสร้างสายพันธ์เซลล์จากก้อนเนื้องอก(มะเร็ง)เหลือทิ้งที่ได้จากกระบวนการผ่าตัดสำหรับใช้ในการวิจัยในประเทศไทย (Establishing Human cancer cellline for Basic Research in Thailand) นพ.กฤษณพงศ์  มโนธรรม   –
นพ.ปิยะ เกียรติเสวี