รายการเอกสารที่ใช้ยื่นแนบการขอรับการพิจารณารับรองจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ทดลอง

 

ลำดับที่ รายการเอกสาร ตัวจริง(ชุด) สำเนา (ชุด) Download

 

1 รายการเอกสารที่ยื่นแนบการขอรับการพิจารณา 1  – Download
2 บันทึกข้อความจากหัวหน้ากลุ่มงาน,สถาบัน 1  –
3 โครงร่างวิจัยเพื่อประกอบการพิจารณา (ตัวอย่าง) 1 8 Download
4 ข้อมูลด้านการปฏิบัติต่อสัตว์และการดูแลสัตว์ทดลอง 1 8 Download
5 แบบประเมินโครงการสำหรับคณะกรรมการ 1 8 Download
6 สำเนาใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิเพื่อกองทุนวิจัยโรงพยาบาลเลิดสิน 1  –

Download all   – – –   Click  – – –