แบบฟอร์มขอเงินกองทุนสนับสนุนวิชาการ

 

**โครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์

โครงการวิจัยต้องมีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและจัดทำแบบเสนอโครงร่างวิจัย

ตามแบบฟอร์มที่กองทุนกำหนดฯกำหนด

คือให้ใช้ แบบฟอร์ม แบบ ว-๑ ด ของ วช.

Download แบบฟอร์ม  –  –  Click here  –  –