โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2559

 

รายชื่องานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินบำรุง โรงพยาบาลเลิดสิน

ปีงบประมาณ 2559

ลำดับ

เรื่อง

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงาน/ฝ่าย

1 การศึกษาทางคลินิกและการตรวจสมรรถภาพทางปอดภายหลังการผ่าตัดย้ายเส้นประสาท Phrenic และ Intercostal ไปยังกล้ามเนื้อ biceps และ triceps เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บของแผงเส้นประสาท brachial plexus นพ.ขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์ กลุ่มศุนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์
2 การศึกษาทางคลินิกของการผ่าตัดย้ายเส้นประสาท spinal accessory และ intercostals ไปยังกล้ามเนื้อ supraspinatus และ serratus anterior ในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บของแผงเส้นประสาท brachial plexus ระดับ c5-c7 นพ.ขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์ กลุ่มศุนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์
3 การศึกษาชีวกลศาสตร์ของสกูรทางออร์โธปิดิกส์ที่ทำจาก Gummetal นพ.ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว กลุ่มศุนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์
4 การศึกษาสมรรถนะพยาบาลออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน น.ส.สุขใจ ศรีเพียรเอม การพยาบาลผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูกชาย
5 การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วสำหรับ POCT ในโรงพยาบาลเลิดสิน น.ส.พัชราวดี  ศรีงาม เทคนิคการแพทย์
6 การศึกษาความปลอดภัยของการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกต้นแขนแบบแผลเล็กโดยวิธีการผ่าตัดเข้าทางด้านหลังของต้นแขนในอาจารย์ใหญ่ (ศพ) นพ.ชิตวีร์  เจียมตน กลุ่มศุนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์
7 ประสิทธิผลการทำขนมปังกรอบเปรียบเทียบกับผลไม้รสเปรี้ยว ในการบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ในผู้ป่วยให้ยาเคมีบำบัด นายกันติสุข  ธะนีบุญ โภชนศาตร์
8 การสำรวจการเป็นพาหะเชื้อดื้อยาในกลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเลิดสิน คุณไพบูลย์  รัตนชัยพรพันธ์ เทคนิคการแพทย์
9 ประสิทธิผลในการจำแนกชนิดแบคทีเรียด้วยเครื่องอัตมัติ Matrix-assited laser desorption ionization-time of flight (maldi-tof) mass spectrometer น.ส.ปาริชาติ  บุญรอด เทคนิคการแพทย์
10 Evaluation of Medication system at Lerdsin Hospital, การประเมินระบบ Madication Reconciliation ณ โรงพยาบาลเลิดสิน น.ส.สมสกุล  ศิริไชย เภสัชกรรม
11 การเป็นพิษของไขมันต่อเซลล์ตับผ่านทางกลไลการตายแบบเฉพาะส่วนข้อเข่า พญ.ฐิตินันท์  อนุสรณ์วงชัย อายุรศาสตร์
12 ศึกษาภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยล้างไต โรงพยาบาลเลิดสิน (A study of malnutrition in dialysis patients at lerdsin hospital) นางทัศนีย์  สิริพรทรัพย์ ไตเทียม