งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์วารสารภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2559

ลำดับ

เรื่อง

ชื่อผู้ตีพิมพ์

วารสาร

1 การประเมินผลสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ในแผนกศัลยกรรมกระดูก ในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร  เสาวรส สุดสว่าง วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
กรรณิการ์ สุวรรณโคต ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 : 57-70
เพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์ มกราคม-มีนาคม 2558
2 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงโรคประจำตัวร่วมในผู้ป่วยโรคปวดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาลเลิดสิน  วันดี ไตรภพสกุล วารสารกรมการแพทย์
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2
มีนาคม-เมษายน 2558
3 การเปลี่ยนแปลงค่าซีรัมครีเอตินินและการประมาณค่าการกรองของไตภายหลังการได้รับยาฉีดโคลิสติน ณ โรงพยาบาลเลิดสิน สมสกุล ศิริไชย วารสารกรมการแพทย์
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2
มีนาคม-เมษายน 2558
4 En Bloc Sacrectomy for Retrorectal Tumor: Factors Influencing Immediate Outcome Teerachai Yongchaitrakul The Thai Journal of SURGERY
Piya Kiatisevi Apr-Jun2015, Vol. 36 Issue 2, p52-62. 11p.
5 ผลการรักษาด้วย Interferential current ในกลุ่มที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดอักเสบ  ศิริวรรณ มโนปัญจสิริ วารสารกรมการแพทย์
สุนีย์ เจริญวัฒน์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3
ประกิต เนตรหิน พฤษภาคม-มิถุนายน 2558
นิติพร เวฬุสุวรรณ
พรพรรณ บุญธรรม
จุฑาทิพ อาธีรพรรณ
6 Current Management of Function Female Bladder Outlet Obstuction วสันต์ เศรษฐวงศ์ วารสารยูโร ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
7 การใช้ค่าซีรัมครีเอตินินเป็นตัวส่งสัญญาณในการเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงของอาการไม่พึงประสงค์ต่อไตจากยาฉีดโคลิสติน ณ โรงพยาบาลเลิดสิน สมสกุล ศิริไชย วารสารกรมการแพทย์
ปีที่ 40 ฉบับที่ 5
กันยายน-ตุลาคม 2558
8 การตรวจอัลตร้าซาวด์เส้นประสาทมีเดียนในกลุ่มผู้ป่วยโรคเส้นประสาทมีเดียถูกกดดันในอุโมงค์ข้อมือ  เลขา ดีรูป วารสารกรมการแพทย์
ปริย วิมลวัตรเวที ปีที่ 40 ฉบับที่ 5
สารพร บำรุงชาติ กันยายน-ตุลาคม 2558
9 การประเมินอันตรายของการทดสอบการไม่หายใจในผู้ป่วยสมองตาย และผลกระทบต่อการบริจาคอวัยวะ  ดวงตา อ่อนสุวรรณ วารสารวิชาการสาธารณสุข
สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 4
เอกฤทธิ์ คุณศรีรักษ์สกุล
กิตติ แท้เที่ยงธรรม
10 การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนและหลังการมีหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กฤดา ณ สงขลา วารสารกรมการแพทย์
ปีที่ 41 ฉบับที่ 1
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
11 ผลการรักษากระดูกเบ้าของข้อสะโพกหัก ของศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน ณรงค์ชัย ภัทรบรรเจิด วารสารกรมการแพทย์
ปีที่ 41 ฉบับที่ 4
กรกฎาคม-สิงหาคม 2559