งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2560


ผลงานวิจัยของบุคคลากรโรงพยาบาลเลิดสินที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวาสารต่างประเทศ

 

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์
1 Arthroscopic Bone Grafting for Anteroinferior Glenoid Defect Using Template. Kanchanatawan W, Kongtharvonskul J,Sriruanthong K,Dorjiee G. Arthrosc Tech.  2016 Oct 31;5(6):e1229-e1234.
2 Fibrous tether of the distal femur produced unilateral genu valgus with subsequent patellar dislocation: case report and review of the literature. Thanacharoenpanich S, Kulkrittaya S, Pakpianpairoj C, Liupolvanich P, Chiarapattanakom P. J Pediatr Orthop B. 2016 Nov;25(6):573-81.
3 A new method for measurement of occipitocervical angle by occiput-C3 angle. Kunakornsawat S, Pluemvitayaporn T, Pruttikul P, Punpichet S, Piyasakulkaew C, Arirachakaran A, Kongtharvonskul J. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2016 Nov 10. [Epub ahead of print]
4 Post-operative outcomes and complications of suspensory loop fixation device versus hook plate in acute unstable acromioclavicular joint dislocation: a systematic review and meta-analysis. Arirachakaran A, Boonard M, Piyapittayanun P, Kanchanatawan W, Chaijenkij K, Prommahachai A, Kongtharvonskul J. J Orthop Traumatol. 2017 Feb 25.
5 What Are the Functional Outcomes After Total Sacrectomy Without Spinopelvic Reconstruction? Kiatisevi P, Piyaskulkaew C, Kunakornsawat S,Sukunthanak B. Clin Orthop Relat Res. 2017 Mar;475(3):643-655.
6 Four cases Experience of Fungal Arthritis, Myositis and Mycetoma  in An Orthopaedic Tertiary Hospital in Bangkok, Thailand Thitirat Tangkosakul. Clinical Biotechnology and Microbiology 1.1 (2017): 16-21.
7 Painful Snapping of Thumb Caused by Osteochondroma of Trapezium. Anantavorasakul N, Uerpairojkit C, Leechavengvongs S. J Hand Surg Asian Pac Vol. 2017 Jun;22(2):255-258.
8 Surgical Technique for Open Reduction-Internal Fixation of an Unstable Displaced 3-Part Proximal Humeral Fracture Using a Proximal Humeral Locking Plate. Kanchanatawan W, Suppauksorn S, Chobpenthai T, Densiri-Aksorn W, Pongpinyopap W, Dorjiee G. Arthrosc Tech. 2017 Jun 19;6(3):e807-e813.
9 The Effectiveness of Thai Massage and Joint Mobilization. Juntakarn C, Prasartritha T, Petrakard P. Int J Ther Massage Bodywork. 2017 Jun 30;10(2):3-8.
10 CD34+ cells from dental pulp stem cells with a ZFN-mediated and homology-driven repair-mediated locus-specific knock-in of an artificial β-globin gene. Chattong S, Ruangwattanasuk O, Yindeedej W, Setpakdee A, Manotham K. Gene Ther. 2017 Jul;24(7):425-432.
11 Fluoroscopic Technique for Open Reduction and Internal Fixation of Proximal Humeral Fracture Using the Proximal Humeral Locking Plate: Proposal of “Plate” and “Screw” Views. Kanchanatawan W, Suppauksorn S, Densiri-Aksorn W, Kittithamvongs P, Pongpinyopap W. Arthrosc Tech. 2017 Jul 10;6(4):e1009-e1014.
12 Postoperative Kinetics of C-Reactive Protein and Erythrocyte Sediment Rate in One-, Two-, and Multilevel Posterior Spinal Decompressions and Instrumentations. Kunakornsawat S, Tungsiripat R, Putthiwara D, Piyakulkaew C, Pluemvitayaporn T, Pruttikul P, Kittithamvongs P. Global Spine J. 2017 Aug;7(5):448-451.
13 Vitamin D supplementation improves serum markers associated with hepatic fibrogenesis in chronic hepatitis C patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Komolmit P, Kimtrakool S, Suksawatamnuay S, Thanapirom K, Chattrasophon K, Thaimai P, Chirathaworn C, Poovorawan Y. Sci Rep. 2017 Aug 21;7(1):8905.
14 Metastatic Basal Cell Adenocarcinoma of Submandibular Gland to the Spine: An Extremely Rare Condition. Pluemvitayaporn T, Kunakornsawat S, Piyaskulkaew C, Pruttikul P, Pongpinyopap W. World Neurosurg. 2017 Aug 24. pii: S1878-8750(17)31385-2.