งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์วารสารภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2560

 

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์
1 Anatomical Dimensions of the Patella : Thai Cadaveric Study ประเสริฐ หลิ่วผลวณิชย์ พ.บ. วารสารกรมการแพทย์ี ที่ 42 ฉบับที่ 2 มีนาคม–เมษายน 2560
2 การรั่วซึมของน้ำาเหลืองปนไขมันในผู้ป่วยกระดูกสันหลังหัก ชนิด Chance fracture : รายงานผู้ป่วย ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว พ.บ. สมบัติ คุณากรสวัสดิ์ พ.บ. อาทิตย์ มะโนประเสริฐกุล พ.บ. ปฤศนัย พฤฒิกุล พ.บ. ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์ พ.บ. วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2560
3 ปัจจัยสัมพันธ์ของการควบคุมโรคหอบหืดไม่ได้ในโรงพยาบาลเลิดสิน วันดี ไตรภพสกุล พ.บ. วารสารกรมการแพทย์  ปีที่ 41 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2559 67
4 การรักษาฟันกรามน้อยแท้ 2 ซี่ที่ตายและมีปลายรากเปิดโดยวิธีการเจริญทดแทนของเนื้อเยื่อในและการกระตุ้นให้มีการปิดปลายรากด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในผู้ป่วยรายเดียวกัน: รายงานผู้ป่วย นางดวงดาว พลอยประดิษฐ์ วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
5 มะเร็งรังไข่ที่เกี่ยวเนื่องกับ เยอบุมดลูกต่างที่ : ทบทวนบทความ ฐิติ ชลแสนเจริญ พ.บ. วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559