การให้เงินสนับสนุนแทนด้านวิชาการ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ