เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ข้าราชการดีเด่น
ดาวเด่นเลิดสิน
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
งานวิจัย
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน

        ท่านผู้ใช้บริการโปรดทราบ... โรงพยาบาลเลิดสิน เปิดบริการรับทำบัตรผู้ป่วยใหม่-ค้นบัตรผู้ป่วยเก่าและลงทะเบียน นัดหมายล่วงหน้า เพื่อลดระยะเวลารอคอยการทำบัตร ผู้สนใจต้องการใช้บริการติดต่อได้ที่ห้องตรวจที่ท่านต้องการมาตรวจรักษาหรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3539621-2 เพื่อประสานงานแจ้งตรวจที่ท่านต้องการ  ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น. และ เวลา 16.00 - 20.00 น. ติดต่อได้ที่หมายเลข 02-353-9800-1


ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว


นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม

         โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อดำเนินการตามประกาศกรมการแพทย์ จึงขอประกาศนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานโดยยึดหลักการทำงาน ตามมาตรฐานทางคุณธรรมของโรงพยาบาลเลิดสิน
2. ส่งเสริมให้บุคลากรดำนินวิธีชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การประหยัด การอ่อนน้อมถ่อมตน และการมีระเบียบวินัยในการอยู่รวมกันในสังคม
3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและยกย่อยเชิดชูบุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ เผยแพร่ในที่สาธารณชน
5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างผลงานทางวิชาการ วิจัย นวตกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงาน
6. สร้างบรรยากาศในที่ทำงานที่เอื้อต่อการทำงงานบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การเกื้อกูลและแบ่งปันซึ่งกันและกัน การประกอบศาสนกิจของแต่ละศาสนา

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลิดสิน

******************

          ๑.  ซื่อสัตย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ตรงต่อเวลา  และอุทิศเวลาให้ทางราชการ
          ๒. รับผิดชอบ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้
          ๓. คิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
          ๔. มีจรรยา ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ใฝ่หาความรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
          ๕. สามัคคี  ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อแก่เพื่อนร่วมงาน และประชาชนทั่วไป  ยึดหลักความมีส่วนร่วม เน้นการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีความเข้าใจผิดและข้อเท็จจริงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

        
       เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู฿้บริหาร บุคลากรสาธารณสุข ประชาชนทั่วไปผู้สนใจในประเด็นการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทางสำหนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้จัดทำหนังสือ "ความเข้าใจผิดและข้อเท็จจริงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" ซึ่งหวังอย่างยิ่งว่า เมื่อท่าน ได้รับทราบข้อมูลแล้วจะทำให้มีความเข้าใจเกิดพลังความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนที่ต้องการหลักประกันุขภาพที่มั่นคงของประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้สามารถ Download file ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้


Lerdsin Hospital Knowledge Center

ความรู้
เอกสารเผยแพร่
มัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดียความรู้สู่ประชาชน

หัวข้อข่าวล่าสุด

ความรู้สู่ประชาชนล่าสุด
โรคนิ้วล็อกไม่ต้องทนทรมานอีกแล้ว แพทย์ รพ.เลิดสิน คิดเครื่องมือผ่าตัดคนไข ้เพียง
ข่าวประกวด/สอบราคาล่าสุด
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดค่าเคมีคลินิกแบบพกพา สำหรับตรวจกาซในเลือดและเกลือแร่
ข่าวรับสมัครเจ้าหน้าที่ล่าสุด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระหรวงสาธารณสุขทั่วไป
ปรึกษา ปัญหาสุขภาพล่าสุด
ต้องการนำเงินไปบริจาคค่ะ
ประชาสัมพันธ์
การรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลเลิดสินเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
ข่าวสาธารณสุขล่าสุด
แพทย์เตือน "กรดทีซีเอ"เสี่ยงหน้าพัง
:: ปรึกษา ร้องเรียน แนะนำ ปัญหาสุขภาพ  ดูเพิ่ม 
 · ต้องการนำเงินไปบริจาคค่ะ (2478 อ่าน | 5 คน vote) 2012-12-17 14:12:59 
 · ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2555 (4276 อ่าน | 3 คน vote) 2010-06-21 07:45:53 
 · ผลการตัดสินภาพวาด รณรงค์ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด A(H1N1) (2358 อ่าน | 0 คน vote) 2010-03-08 07:16:23 
 · การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (2549 อ่าน | 2 คน vote) 2010-02-22 12:39:49 

:: ความรู้สู่ประชาชน  ดูเพิ่ม 
 · โรคนิ้วล็อกไม่ต้องทนทรมานอีกแล้ว แพทย์ รพ.เลิดสิน คิดเครื่องมือผ่าตัดคนไข ้เ... (20524 อ่าน | 98 คน vote) 2013-12-23 10:05:31 
 · สธ.เผยคนไทยฆ่าตัวตายลดลง “เหนือตอนบน” ติดอันดับตายมากสุด (2266 อ่าน | 15 คน vote) 2011-04-27 06:23:14 
 · อย.ชี้แนวโน้มสินค้าปลอมทะลักชายแดน (2035 อ่าน | 0 คน vote) 2011-04-11 07:04:29 
 · ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องมือถ่างสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอด้า... (2704 อ่าน | 1 คน vote) 2010-03-16 11:45:33 
 · ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องดูดไขมันระบบสั่น (2329 อ่าน | 0 คน vote) 2010-03-16 11:43:57 

:: ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่  ดูเพิ่ม 
 · รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระหรวงสาธารณสุขทั่วไป (2615 อ่าน | 0 คน vote) 2015-08-13 12:09:44 
 · รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เป็นพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนัก... (271 อ่าน | 0 คน vote) 2015-07-10 13:57:26 
 · รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสเรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (252 อ่าน | 0 คน vote) 2015-06-29 10:39:08 
 · รายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานราชการทั่วไ... (171 อ่าน | 0 คน vote) 2015-06-29 10:34:31 
 · รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงลาธารณสุขทั่วไป (448 อ่าน | 0 คน vote) 2015-06-12 14:26:03 

:: ข่าวประกวด/สอบราคา  ดูเพิ่ม 
 · ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดค่าเคมีคลินิกแบบพกพา สำหรับตรวจกาซในเลือดและเกล... (13 อ่าน | 0 คน vote) 2015-08-27 14:54:08 
 · ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (17 อ่าน | 0 คน vote) 2015-08-26 15:25:40 
 · ผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติและเครื่องวัดความ... (8 อ่าน | 0 คน vote) 2015-08-26 13:36:44 
 · ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจรักษาแยกผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง (อาคารตู้คอนเ... (16 อ่าน | 0 คน vote) 2015-08-25 17:02:00 
 · ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าที่ตาพร้อมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ผล (17 อ่าน | 0 คน vote) 2015-08-24 22:02:27 

:: ประชาสัมพันธ์  ดูเพิ่ม 
 · การรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลเลิดสินเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ (3749 อ่าน | 26 คน vote) 2011-07-29 05:41:36 

:: ข่าวสาธารณสุข  ดูเพิ่ม 
 · แพทย์เตือน "กรดทีซีเอ"เสี่ยงหน้าพัง (1821 อ่าน | 5 คน vote) 2013-03-12 10:29:03 
 · จักษุแพทย์ เผยผู้ป่วยต้อหินเสี่ยงตาบอดหารักษาไม่ทัน แนะตรวจตาทุกปี (1896 อ่าน | 5 คน vote) 2013-03-12 10:27:47 
 · บอร์ดสปสช.ตั้งอนุกรรมการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ พบค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มข... (1327 อ่าน | 0 คน vote) 2013-03-12 10:26:51 
 · สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยา กระทบการผูกขาดสิทธิบัตรยา (1247 อ่าน | 0 คน vote) 2013-02-26 15:20:26 
 · มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร้องห้างค้าปลีกรายใหญ่รับผิดชอบกรณีพบสารปนเปื้อนในอาหา... (1241 อ่าน | 0 คน vote) 2013-02-26 15:19:06 

HA


Download

font    

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
Click Like
ความพึงพอใจในการประกาศขั้นตอนการให้บริการ
ผู้ป่วยนอก/แผนกอายุรกรรม/ส่วนงานนั้นๆ
poll
ภาพกิจกรรมเลิดสิน
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp